FAQ


Het rioleringsstelsel wordt niet expliciet mee gemodelleerd voor deze overstromingskaarten, maar wordt wel vereenvoudigd in rekening gebracht. Binnen de stedelijke omgeving wordt aangenomen dat een neerslag die eenmaal om de twee jaar voorkomt, afgevoerd kan worden in het rioleringssysteem en geen oppervlakkige afstroming zal veroorzaken. De gebruikte synthetische regenbuien zijn hiervoor gecorrigeerd om deze berging in rekening te brengen. Omdat dit afstromend water uiteindelijk in de afwaartse waterlopen terecht komt via uitlaten, overstorten en zuiveringsstations, wordt dit ter hoogte van deze locaties echter weer in de modellen geïntroduceerd als een instroomdebiet. De simulaties die vanaf 21 augustus beschikbaar zijn op de website houden hier dan ook rekening mee.

Het zoeken op adres is gevoelig aan de wijze waarop je zoekopdracht is geformuleerd. Je vindt steeds je adres terug als je volgende zoekcombinatie hanteert 'straatnaam, gemeente' of 'straatnaam huisnummer, postcode gemeente'.

Neen dat is niet mogelijk noch voorzien. Wel is er het alternatief waarbij je zelf via ‘Externe GIS data’ toevoegt en hierbij je de URL ingeeft van jouw te tonen WMS (web map service). Bv. voor de WMS van de VMM-datalagen is dit https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/VMM/wms

Neen, enkel wanneer er twijfel is over de juistheid van kaarten (in bewoond gebied) raden we aan om naast het inbrengen van een notitie hierover, om ook extra terrein-informatie in te geven (duiker, dijk, pomp) wanneer het model de kaart hierdoor kan verbeteren. We herhalen dat het belangrijker is de ligging en de ruwe dimensies in te geven, dan zeer gedetailleerde info. Het gebruikte model laat bv. geen bulk import toe van alle details die aanwezig zijn in rioleringsmodellen.

Ja, dat kan je zeker. Elke bewerking die je uitvoert, wordt geregistreerd. Als het een infrastructurele maatregel betreft, zal deze initieel gelabeld worden als ‘ruwe data’. Zo vind je ze ook terug op de website. Vervolgens zal deze door het projectteam behandeld worden en in het model worden opgenomen. Van zodra dit gebeurd is, draagt je bijdrage het label ‘verwerkte data’. Ook de opmerkingen op de kwaliteit krijgen het eenzelfde label ‘verwerkt’ als ze door het projectteam is gecontroleerd en omgezet naar het model. Van zodra een nieuwe simulatie in uitvoering is en/of nieuwe modelresultaten beschikbaar zijn, kan je eenvoudig filteren via de activiteitslijst (type filter), al dan niet in combinatie met gebiedsfilters.

De website kan gebruikt worden met elke browser. De google-Chrome browser zal wel de site op de mooiste wijze weergeven. Zoomen op de kaart werkt het efficiëntste via muis, eerder dan met de zoomknoppen.

Indien bepaalde functionaliteit niet meteen zou werken, is het steeds aangeraden eerst de F5-toets te gebruiken. Afloggen uit de site en het volledig sluiten van je browser zijn de eerstvolgende stappen die je kan zetten. Blijven de problemen dan nog aanhouden, contracteer dan de vlagg-helpdesk.

Indien u plaatsen kent die getroffen werden door wateroverlast bij intense neerslag dient u na te gaan of deze correct weergegeven worden op de ontwerp VLAGG-kaarten. Hiervoor kunt u in het linkermenu “Afstromingskaarten” de kaartlagen visualiseren met de gecombineerde overstromingsomvang of de waterdiepte bij drie herhalingsperiodes. Evalueer de verschillende omvang en/of waterdieptes bij deze drie herhalingsperiodes.

Mogelijke onjuistheden op de kaarten kunnen aan de VMM en het VLAGG-team gemeld worden door telkens een notitie toe te voegen en hiervan de zones op kaart in te tekenen. Schrijf bij je notitie extra informatie neer (bv. gekende getroffen gebouwen, hoeveel meter weg was overstroomd, gekende waterdieptes, … ) Let op het ontbreken van hydraulische structuren en voeg deze invoerdata maximaal zelf online toe (indien mogelijk met dimensies) zodat ze vlot verwerkt worden bij de volgende simulatie van deze zone.

Zorg ervoor dat ook nazichts-acties die andere organisaties aan jouw organisatie toewezen, verder behandeld worden.

Screenshot

De ideale kaartschalen voor het nazicht zijn 1:4.000 en 1:12.000. Een evidente focus ligt op de reeds of nog te bebouwen gebieden, wegen, infrastructuur, … . Het nazicht door lokale besturen en water- en rioolbeheerders focust zicht best op lokale onjuistheden (bv. onterecht verhinderde afstroming, ontbrekende duikers en andere infrastructuur, …). Breng zoveel als mogelijk deze informatie zelf in. Grotere onjuistheden op niveau van bv. een ganse waterloop of VLAGG-deelmodel (bv. doorgeven opwaartse debieten, juiste modelgrenzen, invloed plantengroei in waterloop, …) worden immers ook door VMM en het VLAGG-team nagekeken.

De kaart wordt niet automatisch aangepast op basis van de aangeleverde opmerkingen. Extra invoerdata die kan verklaren waarom een overschatting/onderschatting voorkomt, wordt verder verwerkt door het studieteam en indien relevant mee opgenomen bij de volgende modelsimulatie. Pas nadat er voldoende notities en extra invoerdata binnen een van de 102 modellen zijn aangebracht, komt deze in aanmerking voor hersimulatie. Het zal dan typisch nog enkele dagen duren vooraleer de nieuwe kaart zichtbaar wordt binnen www.vlagg.be.

Voor het volledige studiegebied is de oppervlakkige afstroming van de neerslag bepaald op basis van de helling, bodemklasse en landgebruik. De gegenereerde oppervlakkige afstroming wordt vervolgens geleid over een 2 op 2 m digitaal hoogtemodel. Hierbij wordt het rioleringsstelsel vereenvoudigd in rekening gebracht.

GRB : publicatiedatum 09/01/2017
Landgebruik : Bodembedekkingskaart van Vlaanderen, AGIV opnamedatum 2012
DTM-Vlaanderen -II, AGIV opnamedatum 2013-2015
Bodemklasse : Bodemkaart Van Vlaanderen, Van Ranst & Sys (2000) met correcties uitgevoerd voor de antropogene bodems.

De ter nazicht voorgelegd kaarten zijn representatief voor het huidig klimaat (2016). Zodra er na het afsluiten van het kaartnazicht eind september, finale VLAGG-kaarten worden bekomen, zullen de hiervoor gebruikte modelversies ook gebruikt worden om een kaartvariant te berekenen die ook het effect van klimaatverandering (2100) zal tonen.

Binnen de gebruikte methodiek is het digitaal hoogtemodel ter hoogte van de huizen lokaal verhoogd met 20 m, zodat in de meeste gevallen een realistischere weergave van de stroming van water bekomen wordt langs en rond de huizen. In een latere fase van het project zal, op basis van de gesimuleerde waterhoogtes rondom een woning, de inkleuring van het gebouw zelf verder onderzocht worden.

Omwille van technische als organisatorische redenen kunnen de ontwerp-kaarten alleen binnen de website www.vlagg.be geraadpleegd worden. Wel is het mogelijk om extra eigen kaarten binnen de vlagg-website op te laden via een WMS (Web Map Service). Ontsluiting van de VLAGG-kaarten via een herbruikbare WMS is voorzien met de definitieve kaarten vanaf eind 2018.

Het nazicht is voorbehouden aan water- en rioolbeheerders en de gemeentebesturen. Gemeentebesturen kunnen een verdere delegatie van het nazicht verlenen aan andere openbare instanties of diensten (bv. intergemeentelijke dienst, brandweer, noodplanning, …).

De VLAGG-kaarten kunnen op informatieve wijze gebruikt worden binnen tal van toepassingen (bv. hemelwaterplannen, erosiestudies, klimaatadaptatie. Of en hoe de VLAGG-kaarten ook zullen gebruikt worden binnen andere beleidsinstrumenten als bv. de watertoets, de informatieplicht, de signaalgebieden of de risicozones overstroming, zal onderwerp uitmaken van verder overleg hiertoe binnen de CIW (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid).